Charakteristika vzdělávání v naší škole

 • Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
  https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021
 • Usilujeme o naplňování takové kvality vzdělávání, kterou určuje materiál „Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání“ /vychází z dokumentu Kompetentní učitel 21. století – mezinárodní profesní rámec kvality ISSA (KOU21)
  https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2019/10/nastroj-pro-hodnoceni-kvality.pdf
 • Využíváme pedagogickou diagnostiku iSophi: https://isophi.cz/pedagogicka-diagnostika/#informace
 • Vzdělávání dětí probíhá po celou dobu jejich pobytu ve škole
 • Vedeme děti k otevřené komunikaci, spolupráci, kreativitě a samostatnosti
 • Opíráme se o principy individualizace, nemáme žádné specifické zaměření, pouze využíváme prvků z různých vzdělávacích směrů /např. Začít spolu a Montessori pedagogiky/
 • Klademe důraz na přímé zážitky dítěte – na prožitkové učení
 • Ke vzdělávání využíváme situační učení – záměrně navozené nebo náhodné situace
 • Podporujeme dětskou zvídavost a přirozenou potřebu objevovat
 • Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat
 • Vedeme děti k dodržování pravidel chování
 • Nejvíce využíváme nepřímo řízené činnosti, ve kterých učitel nefiguruje v roli vedoucího ani organizátora, ale zůstává v pozadí v roli pozorovatele, průvodce
 • Minimálně 3x týdně ve všech třídách zařazujeme skupinové nepřímo řízené činnosti, při kterých uplatňujeme tyto 4 zásady:
  • Činnost děti provádějí samostatně bez přímého vedení učitelkou
  • Činnost je založena na spolupráci dětí nebo ji alespoň umožňuje
  • Činnost umožňuje dětem volit vlastní postup a způsoby řešení
  • Činnost umožňuje dětem vybrat si pomůcky a materiál, samostatně si je přichystat i uklidit
 • Základem pro vzdělávání je podnětné prostředí, které zajišťujeme rozdělením prostoru do center aktivit
 • Nabízíme dětem dostatečný prostor pro samostatnou činnost – spontánní dětskou hru
 • Vzdělávací nabídka je otevřená a učitelé ji doplňují dle úrovně dětí a za spoluúčasti dětí
  Úzce spolupracujeme s rodinou